عمومی

Card image cap
کانال لاویج

اخبار لاویجی ها در هر کجا که باشند. هدف ارتقای لاویج به دهکده توسعه یافته یا شهر . اتحاد لاویجی ها و به یاد هم بودن و صمیمیت بیشتر و با خبر بودن از همدیگر

ﺗﻠﮕﺮاﻡ